آخرین اخبار

شيريني پزي

گلچين شيريني هاي عيد نوروز همراه با دستور پخت گلچين شيريني هاي عيد نوروز همراه با دستور پخت گلچيني از بهترين شيريني هاي مخصوص عيد به همراه ساده ترين روش تهيه آنها تقديم شما همراهان هميشگي چه خبر خواهد شد ...طرز تهيه باميه خانگي آسان و خوشمزه!طرز تهيه باميه خانگي آسان و خوشمزه!طرز تهيه باميه خانگي آسان و خوشمزه! قطاب خانگي شيريني مخصوص عيدقطاب خانگي شيريني مخصوص عيدقطاب خانگي شيريني مخصوص عيد شيريني گردويي خانگي شيريني مخصوص عيدشيريني گردويي خانگي شيريني مخصوص عيدشيريني گردويي خانگي شيريني مخصوص عيد نان نخودچي خانگي شيريني مخصوص عيدنان نخودچي خانگي شيريني مخصوص عيدنان نخودچي خانگي شيريني مخصوص عيد شيريني نوروزي : شيريني شکلاتي قاشقي با چيپس هاي سفيد رنگ" rel="bookmark">پربيننده ترين شيرينيگلچين شيريني هاي عيد نوروز همراه با دستور پخت گلچين شيريني هاي عيد نوروز همراه با دستور پخت گلچين شيريني هاي عيد نوروز همراه با دستور پخت گلچيني از بهترين شيريني هاي مخصوص عيد به همراه ساده ترين روش تهيه آنها تقديم شما همراهان هميشگي چه خبر خواهد شد ...طرز تهيه باميه خانگي آسان و خوشمزه!طرز تهيه باميه خانگي آسان و خوشمزه!طرز تهيه باميه خانگي آسان و خوشمزه! قطاب خانگي شيريني مخصوص عيدقطاب خانگي شيريني مخصوص عيدقطاب خانگي شيريني مخصوص عيد شيريني گردويي خانگي شيريني مخصوص عيدشيريني گردويي خانگي شيريني مخصوص عيدشيريني گردويي خانگي شيريني مخصوص عيد نان نخودچي خانگي شيريني مخصوص عيدنان نخودچي خانگي شيريني مخصوص عيدنان نخودچي خانگي شيريني مخصوص عيد شيريني نوروزي : شيريني شکلاتي قاشقي با چيپس هاي سفيد رنگ

شيريني يکي از اجزاي جدا نشدني ميهماني هاي نوروزي است. اين بار با پودر کاکائو و چيپس شکلاتي سفيد يک شريني شکلاتي خوش طعم درست کنيد.

گلچين شيريني هاي عيد نوروز همراه با دستور پخت گلچين شيريني هاي عيد نوروز همراه با دستور پخت گلچيني از بهترين شيريني هاي مخصوص عيد به همراه ساده ترين روش تهيه آنها تقديم شما همراهان هميشگي چه خبر خواهد شد ...طرز تهيه باميه خانگي آسان و خوشمزه!طرز تهيه باميه خانگي آسان و خوشمزه!طرز تهيه باميه خانگي آسان و خوشمزه! قطاب خانگي شيريني مخصوص عيدقطاب خانگي شيريني مخصوص عيدقطاب خانگي شيريني مخصوص عيد شيريني گردويي خانگي شيريني مخصوص عيدشيريني گردويي خانگي شيريني مخصوص عيدشيريني گردويي خانگي شيريني مخصوص عيد نان نخودچي خانگي شيريني مخصوص عيدنان نخودچي خانگي شيريني مخصوص عيدنان نخودچي خانگي شيريني مخصوص عيد طرز تهيه بيسکويت چيز کيک کانفتي براي عيد نوروز" rel="bookmark">پربيننده ترين شيرينيگلچين شيريني هاي عيد نوروز همراه با دستور پخت گلچين شيريني هاي عيد نوروز همراه با دستور پخت گلچين شيريني هاي عيد نوروز همراه با دستور پخت گلچيني از بهترين شيريني هاي مخصوص عيد به همراه ساده ترين روش تهيه آنها تقديم شما همراهان هميشگي چه خبر خواهد شد ...طرز تهيه باميه خانگي آسان و خوشمزه!طرز تهيه باميه خانگي آسان و خوشمزه!طرز تهيه باميه خانگي آسان و خوشمزه! قطاب خانگي شيريني مخصوص عيدقطاب خانگي شيريني مخصوص عيدقطاب خانگي شيريني مخصوص عيد شيريني گردويي خانگي شيريني مخصوص عيدشيريني گردويي خانگي شيريني مخصوص عيدشيريني گردويي خانگي شيريني مخصوص عيد نان نخودچي خانگي شيريني مخصوص عيدنان نخودچي خانگي شيريني مخصوص عيدنان نخودچي خانگي شيريني مخصوص عيد طرز تهيه بيسکويت چيز کيک کانفتي براي عيد نوروز

با اين اندازه ها شما حدود 18 عدد بيسكويت خواهيد داشت. اين بيسكويتها در ظرف در بسته در يخچال تا هفته ها به خوبي عمر ميكنند.

گلچين شيريني هاي عيد نوروز همراه با دستور پخت گلچين شيريني هاي عيد نوروز همراه با دستور پخت گلچيني از بهترين شيريني هاي مخصوص عيد به همراه ساده ترين روش تهيه آنها تقديم شما همراهان هميشگي چه خبر خواهد شد ...طرز تهيه باميه خانگي آسان و خوشمزه!طرز تهيه باميه خانگي آسان و خوشمزه!طرز تهيه باميه خانگي آسان و خوشمزه! قطاب خانگي شيريني مخصوص عيدقطاب خانگي شيريني مخصوص عيدقطاب خانگي شيريني مخصوص عيد شيريني گردويي خانگي شيريني مخصوص عيدشيريني گردويي خانگي شيريني مخصوص عيدشيريني گردويي خانگي شيريني مخصوص عيد نان نخودچي خانگي شيريني مخصوص عيدنان نخودچي خانگي شيريني مخصوص عيدنان نخودچي خانگي شيريني مخصوص عيد ايده اي جالب و خوشمزه براي تزئين کاپ کيک هاي ساده" rel="bookmark">پربيننده ترين شيرينيگلچين شيريني هاي عيد نوروز همراه با دستور پخت گلچين شيريني هاي عيد نوروز همراه با دستور پخت گلچين شيريني هاي عيد نوروز همراه با دستور پخت گلچيني از بهترين شيريني هاي مخصوص عيد به همراه ساده ترين روش تهيه آنها تقديم شما همراهان هميشگي چه خبر خواهد شد ...طرز تهيه باميه خانگي آسان و خوشمزه!طرز تهيه باميه خانگي آسان و خوشمزه!طرز تهيه باميه خانگي آسان و خوشمزه! قطاب خانگي شيريني مخصوص عيدقطاب خانگي شيريني مخصوص عيدقطاب خانگي شيريني مخصوص عيد شيريني گردويي خانگي شيريني مخصوص عيدشيريني گردويي خانگي شيريني مخصوص عيدشيريني گردويي خانگي شيريني مخصوص عيد نان نخودچي خانگي شيريني مخصوص عيدنان نخودچي خانگي شيريني مخصوص عيدنان نخودچي خانگي شيريني مخصوص عيد ايده اي جالب و خوشمزه براي تزئين کاپ کيک هاي ساده

اگر شما از شيريني فروشي کاپ کيهاي ساده اي خريداري کرديد با روش زير به راحتي آنها را تزئين کنيد.

گلچين شيريني هاي عيد نوروز همراه با دستور پخت گلچين شيريني هاي عيد نوروز همراه با دستور پخت گلچيني از بهترين شيريني هاي مخصوص عيد به همراه ساده ترين روش تهيه آنها تقديم شما همراهان هميشگي چه خبر خواهد شد ...طرز تهيه باميه خانگي آسان و خوشمزه!طرز تهيه باميه خانگي آسان و خوشمزه!طرز تهيه باميه خانگي آسان و خوشمزه! قطاب خانگي شيريني مخصوص عيدقطاب خانگي شيريني مخصوص عيدقطاب خانگي شيريني مخصوص عيد شيريني گردويي خانگي شيريني مخصوص عيدشيريني گردويي خانگي شيريني مخصوص عيدشيريني گردويي خانگي شيريني مخصوص عيد نان نخودچي خانگي شيريني مخصوص عيدنان نخودچي خانگي شيريني مخصوص عيدنان نخودچي خانگي شيريني مخصوص عيد شيريني قلبي يخچالي، يک شيريني عالي براي روز عشق" rel="bookmark">پربيننده ترين شيرينيگلچين شيريني هاي عيد نوروز همراه با دستور پخت گلچين شيريني هاي عيد نوروز همراه با دستور پخت گلچين شيريني هاي عيد نوروز همراه با دستور پخت گلچيني از بهترين شيريني هاي مخصوص عيد به همراه ساده ترين روش تهيه آنها تقديم شما همراهان هميشگي چه خبر خواهد شد ...طرز تهيه باميه خانگي آسان و خوشمزه!طرز تهيه باميه خانگي آسان و خوشمزه!طرز تهيه باميه خانگي آسان و خوشمزه! قطاب خانگي شيريني مخصوص عيدقطاب خانگي شيريني مخصوص عيدقطاب خانگي شيريني مخصوص عيد شيريني گردويي خانگي شيريني مخصوص عيدشيريني گردويي خانگي شيريني مخصوص عيدشيريني گردويي خانگي شيريني مخصوص عيد نان نخودچي خانگي شيريني مخصوص عيدنان نخودچي خانگي شيريني مخصوص عيدنان نخودچي خانگي شيريني مخصوص عيد شيريني قلبي يخچالي، يک شيريني عالي براي روز عشق

شيريني هاي خانگي يکي از بهترين ايده ها براي جشن گرفتن روز عشق در کنار همسرتان است. اين بار يک شيريني قلبي يخچالي درست کنيد.

گلچين شيريني هاي عيد نوروز همراه با دستور پخت گلچين شيريني هاي عيد نوروز همراه با دستور پخت گلچيني از بهترين شيريني هاي مخصوص عيد به همراه ساده ترين روش تهيه آنها تقديم شما همراهان هميشگي چه خبر خواهد شد ...طرز تهيه باميه خانگي آسان و خوشمزه!طرز تهيه باميه خانگي آسان و خوشمزه!طرز تهيه باميه خانگي آسان و خوشمزه! قطاب خانگي شيريني مخصوص عيدقطاب خانگي شيريني مخصوص عيدقطاب خانگي شيريني مخصوص عيد شيريني گردويي خانگي شيريني مخصوص عيدشيريني گردويي خانگي شيريني مخصوص عيدشيريني گردويي خانگي شيريني مخصوص عيد نان نخودچي خانگي شيريني مخصوص عيدنان نخودچي خانگي شيريني مخصوص عيدنان نخودچي خانگي شيريني مخصوص عيد با کوکي هاي قلبي خوشمزه همسرتان را سورپرايز کنيد" rel="bookmark">پربيننده ترين شيرينيگلچين شيريني هاي عيد نوروز همراه با دستور پخت گلچين شيريني هاي عيد نوروز همراه با دستور پخت گلچين شيريني هاي عيد نوروز همراه با دستور پخت گلچيني از بهترين شيريني هاي مخصوص عيد به همراه ساده ترين روش تهيه آنها تقديم شما همراهان هميشگي چه خبر خواهد شد ...طرز تهيه باميه خانگي آسان و خوشمزه!طرز تهيه باميه خانگي آسان و خوشمزه!طرز تهيه باميه خانگي آسان و خوشمزه! قطاب خانگي شيريني مخصوص عيدقطاب خانگي شيريني مخصوص عيدقطاب خانگي شيريني مخصوص عيد شيريني گردويي خانگي شيريني مخصوص عيدشيريني گردويي خانگي شيريني مخصوص عيدشيريني گردويي خانگي شيريني مخصوص عيد نان نخودچي خانگي شيريني مخصوص عيدنان نخودچي خانگي شيريني مخصوص عيدنان نخودچي خانگي شيريني مخصوص عيد با کوکي هاي قلبي خوشمزه همسرتان را سورپرايز کنيد

نظرتون درباره اين کوکي هاي خوشمزه و دوست داشتني براي روز ولنتاين چيه؟ با درست کردنشون عشقتون رو سورپرايز کنيد. شايد يه کم نياز به تلاش داشته باشه اما طعم و ظاهرش بي نظيره. بياييد با هم درست کردن اين کلوچه هاي وانيلي خوشمزه رو امتحان کنيم.

کيک تيراميسو، يک دسر شيک و خوشمزه

کيک تيراميسو يکي از خوشمزه ترين دسرهاي ايتاليايي است که مي تواند يک پيشنهاد عالي براي پذيرايي از ميهمانان تان باشد. با دستور ساده زير يک کيک تيراميسو خوشمزه درست کنيد.

شب يلدا امسال کرم چيز خرمالو درست کنيد

شب يلدا به دسرهاي خوشمزه و مختلفي که دارد معروف است. اين دسرهاي با انار، هندوانه، فالوده و خرمالو درست مي شوند. اين بار براي شب يلدا کرم چيز خرمالو درست کنيد.

شب يلدا : تزيين ميوه با شکلات، يک ميوه آرايي خوشمزه براي شب يلدا

ميوه آرايي شب يلدا يکي از بهترين و زيباترين تزيينات براي سفره شب يلدا است. اين بار براي ميوه آرايي شب يلدا مي توانيد از شکلات هم کمک گرفته و ميوه هايي خوشمزه و شيک تزيين کنيد.

شب يلدا : ترافل انار و شکلات تلخ، دسري آسان و خوش طعم براي شب يلدا

شب يلدا به دسرهاي مختلفي که دارد بسيار معروف است. شما مي توانيد با پودر شکلات و دانه هاي انار يک دسر آسان و خوش طعم به نام ترافل امار و شکلات تلخ براي شب يلدا امسال تان درست کنيد.

ژله انار و بستني، يک ژله شيک براي شب يلدا

ژله يکي از بهترين دسرهايي است که مي توانيد براي شب يلدا براي ميهمانان تان درست کنيد. طرز تهيه اين ژله بسيار آسان است. در ادامه طرز تهيه ژله انار و بستني را به شما آموزش مي دهيم.

شب يلدا : شکلات انار، يک دسر نيم ساعته و آسان

شب يلدا ( شب چله ) يکي از مهم ترين شب ها براي ايرانيان است. در اين شب تمامي اعضاي خانواده دور هم جمع شده و از هم صحبتي و خوردن تنقلات شب يلدا لذت مي برند. يکي از بهترين تنقلات شب يلدا شکلات انار است.

کيک خانگي اي که درست کرده ام نم دارد و حفره حفره شده، چه کار کنم؟

درست کردن کيک هاي خانگي يکي از کارهايي است که خانم هاي کدبانو براي افراد خانواده شان انجام مي دهند. اگر شما هم در پخت کيک ها به مشکلاتي مانند نم دار بودن و حفره حفره شدن روبرو شده ايد، نگران نباشيد مشکل شما اينجا است.

کيک : دليل چسبنده بودن رويه کيک هاي خانگي چيست؟

يکي از مشکلات در پختن کيک هاي خانگي چسبنده بودن رويه کيک است که قيافه ظاهري کيک شما را نازيبا مي کند. با ما همراه شويد و 4 دليل اصلي چسبنده شدن رويه کيک تان را بدانيد.

کيک : دليل پف نکردن کيک هاي خانگي چيست؟

کيک يکي از خوشمزه ترين خوراکي ها براي يک عصردلنشين است. درست کردن کيک کار بسيار سختي نيست و شما به راحتي مي توانيد در منزل تان آن را تهيه کنيد. اما ممکن است در درست کردن کيک به مشکلي مانند پف نکردن کيک برخورد کنيد. با ما همراه شويد تا راه حل مناسب را بدانيد.

ريزه کاري هاي پخت مربا

مربا يکي از خوراکي هاي مورد علاقه براي سفره صبحانه است. اگر شما هم در نظر داريد در منزل مربا درست کنيد با ما همراه شويد تا ريزه کاريهاي مهم در پخت و نکهداري مربا را برايتان ذکر کنيم.

طرز تهيه حلوا با تخم مرغ

تفاوت اين حلوا با حلواهاي ديگر در اين است که بافت اين حلوا بسيار نرم و خوش طعم است.

نکاتي مهم در پخت شله زرد نذري

براي سهولت در نتيجه مي توانيد از برنج نيم دانه استفاده کنيد که در آن صورت بايد مقدار برنج نيم دانه را دو برابر ميزان معمولي در نظر بگيريد.

کاپ کيک هاي پاييزي را اينگونه تزيين کنيد

کاپ کيک يا همان کيک فنجاني يکي از بهترين و خوشمزه ترين شيريني ها براي يک عصر دل انگيز پاييزي است. پاييز فصل رنگ ها است و به شما پيشنهاد مي کنيم کاپ کيک هاي پاييزي تان را اينگونه تزيين کنيد.

طرز تهيه کاپ کيک ( کيک فنجاني ) بدون فر

اين کاپ کيک ها يکي از راحت ترين و بي دردسرترين کيک هايي هست که مي تونين درست کنين. چون نه نياز به همزن برقي داره، نه احتياجي به فر و نه حتي غالب!

دسر انبه پرتقالي، يک دسر تابستاني خوشمزه

انبه يکي از مقوي ترين ميوه هاي تابستاني است که وقتي طعم آن با ژله پرتقال مخلوط شود يک طعم فوق العاده و به ياد ماندني خواهد بود.

بستني يخي رنگين کماني، يک دسر سريع براي کودکان

بستني يخي يکي از تنقلات مورد علاقه کودکان در تابستان است. به جاي خريد بستني يخي هاي آماده به راحتي مي توانيد با مواد خوراکي اي که در منزل تان داريد يک بستني يخي خوشمزه براي کودک تان درست کنيد.

کيک تولد با شخصيت اسپايدرمن، کيک تولدي که بچه ها عاشقش مي شوند

کيک تولد يکي از اصلي ترين جزئيات در هر جشن تولدي است. اگر شما هم در خانه تان پسربچه اي داريد و تصميم به برگزاري جشن تولد براي او داريد به شما پيشنهاد مي کنيم براي تولد او از شخصيت اسپادرمن استفاده کنيد.

شکلات کاراملي آجيلي، يک دسر آسان و شيک

شکلات و کارامل هر دو از خوراکي هاي خوشمزه و مورد علاقه هر کسي هستند. حال اگر اين دو خوراکي را با آجيل و مارشمالو مخلوط کنيد يک دسر فوق العاده خواهند شد.

بستني رژيمي آووکادو و گشنيز، يک بستني رژيمي خوش طعم

بستني يکي از خوراکي هاي مورد علاقه براي فصل تابستان است. ولي اين خوراکي خوشمزه به دليل کالري بالايي که دارد براي کساني که رژيم لاغري دارند مناسب نيست. با اين دستور يک بستني کاملا رژيمي و خوش طعم درست کنيد.

کيک شکلاتي با روکش نعنا، يک کيک خوش طعم خنک تابستاني!

کيک يکي از خوراکي هاي خوشمزه اي است که همراه با چاي مي تواند يه عصرانه عالي براي شما باشد. اکنون که در روزهاي گرم تابستان هستيم مي توانيد با دستور زير يکي کيک شکلاتي خوش طعم با روکش نعناي خنک درست کنيد.

با کيک اسفنجي ساده، يک دسر 10 دقيقه اي درست کنيد!!

توپک هاي شکلاتي فوري يکي از بهترين و سريع ترين دسرهايي است که مي توانيد براي پذيرايي از ميهمانان تان درست کنيد. با ما همراه شويد و طرز تهيه اين توپک هاي شکلاتي را ياد بگيريد.

بستني توت فرنگي رژيمي را با اين دستور خوشمزه درست کنيد!!

بستني يکي از تنقلات اصلي در روزهاي گرم تابستان است. بستني به دليل کالري بالايي که دارد ممکن است شما از خوردن آن صرفنظر کنيد. ولي نگران نباشيد به راحتي با دستور زير يک بستني رژيمي خوش طعم درست کنيد.

باميه خانگي را با اين دستور بي نقص دست کنيد!!

باميه يکي از شيريني هاي معروف سفره افطار ماه رمضان است. به جاي خريد زولبيا و باميه حاضري با اين دستور يک باميه خوش طعم خانگي با طعمي عالي درست کنيد.

کيک شکلاتي نيم ساعته!!!

کيک شکلاتي يکي از خوشمزه ترين مدل هاي کيک است که طرفداران بسياري دارد. اين بار با دستور زير يک کيک شکلاتي فوري و خوشمزه درست کنيد.

کره بادام زميني را با اين دستور خانگي درست کنيد!!!

کره بادام زميني غذايي بسيار مغذي و آسان است که مي توانيد خودتان در آشپزخانه تهيه کنيد. با تهيه کره بادام زميني خانگي، از نداشتن مواد نگهدارنده و مواد مضر صنعتي ديگر و همچنين خلوص کره اطمينان حاصل مي کنيد.

يک دسر ميوه اي عالي براي کودک تان درست کنيد!!!

يخمک يکي از خوشمزه ترين دسرهاي بهار وو تابستاني است که در بين بچه ها و حتي برزگترها طرفداران بسياري دارد. توت فرنگي، انگور، گيلاس، آناناس، انبه و ... همه را براي تهيه يخمک مي توانيد استفاده کنيد.

بيسکويت بستني توت فرنگي، يک دسر بهاري خوش طعم!

بستني يکي از خوراکي و تنقلات ما ايرانيان در همه فصول به ويژه در فصل بهار و تابستان است. اين بار با بستني و بيسکويت يک دسر عالي و خوش طعم درست کنيد.

مشکوفي مازندراني را با اين درست کنيد!!

دسرهاي سنتي بسياري مخصوص شهرهاي مختلف ايران وجود دارد. يکي از اين دسرها مشکوفي است که مخصوص مازندران است.

چيزکيک 20 دقيقه اي درست کنيد!!!

چيزکيک يکي از خوشمزه ترين انواع کيک است که به عنوان دسر براي ميهماني ها بسيار مناسب است. اين بار يک چيز کيک آلبالو را در 20 دقيقه درست کنيد.

يک دسر شکلاتي متفاوت درست کنيد!!

کرپ يکي از خوشمزه ترين دسرهايي است که مي توانيد در منزل تان درست کنيد. اين بار با اين دستور يک کرپ شکلاتي خوش طعم و عالي درست کنيد.

ژله شير نارگيل، يک دسر آسان و خوش طعم!!

ژله يکي از دسرهاي معروف، ساده و خوش طعمي است که سر سفره هاي ما ايرانيان است. ژله انواع و اقسام مختلفي دارد و يکي از خوش طعم ترين مدل هاي آن ژله شيرنارگيل است.

پنکيک قاشقي پنيري، يک صبحانه عالي و متفاوت!!

پنکيک يکي از خوراکي هايي است که براي وعده صبحانه مي تواند يک پيشنهاد عالي باشد. اين بار به شما پيشنهاد مي کنيم پنکيک قاشقي پنيري را امتحان کنيد.

شيريني لطيفه را اين بار با طعم سبزيجات درست کنيد!!

شيريني يکي از دسرهاي خوش طعمي است که مي توانيد با دخل و تصرف در دستور آن، يک شيريني جديد و متفاوت خلق کنيد. اين بار با اضافه کردن سبزيجات به شيريني لطيفه، شيريني لطيفه با طعم سبزيجات درست کنيد.

کره خانگي را با اين دستور بي نقص و ساده درست کنيد!!

کره يکي از خوراکي هاي اصلي در سفره صبحانه ما ايرانيان است. با در اختيار داشتن دو ماده در خانه مي توان به راحتي کره‌اي مغذي و مقوي تهيه کرد و از خريد آن بي‌نياز شد.

نان سبوس دار خانگي درست کنيد!!

نان يکي از اجزاي جدا نشدني از سفره هاي ما ايرانيان است. در اين بين بهترين نوع آن، نان سبوس دار است. به راحتي با دستور زير مي توانيد نان سبوس دار خانگي درست کنيد.

با شکلات تلخ يک اسنک خوش طعم درست کنيد!

شکلات تلخ يکي از خوش طعم ترين انواع شکلات است که طرفداران بسياري دارد. با دستور زير به راحتي مي توانيد يک دسر عالي و خوش طعم با شکلات تلخ درست کنيد.

دسر نارگيل، يک دسر شيک و آسان!!

دسرهاي مختلفي وجود دارد که مي توانيد در منزل تان به راحتي درست کنيد. اين بار با نارگيل و خامه دسر نارگيلي درست کنيد.

شيريني نوروزي : برش هاي شکلاتي براي پذيرايي از ميهمانان نوروزي

درست کردن شيريني هاي مختلف براي نوروز يکي از کارهايي است که خانم هاي کدبانو در ايام نزديک به نوروز انجام مي دهند. براي پذيرايي از ميهمانان نوروزي امسال تان برش هاي شکلاتي درست کنيد.

شيريني نوروزي : شيريني پنجره اي، شيريني اصيل ايراني ها براي نوروز

شيريني پنجره اي يکي از شيريني هاي خوش طعمي است که طرفداران بسياري دارد و طرز تهيه آن بسيار ساده است. براي پذيرايي از ميهمانان نوروزي امسال تان شيريني پنجره اي خانگي درست کنيد.

شيريني نوروزي : کوکي دوبل شکلاتي

شيريني نوروز يکي از پايه هاي اصلي ميهماني هاي نوروزي است. به جاي خريد شيريني هاي حاضري با دستور زير کوکي هاي شکلاتي خوشمزه اي درست کنيد.

لوز نارگيل خانگي شيريني مخصوص عيد

شيريني هاي متعدد بسياري براي نوروز و سال نو وجود دارد که مي توانيد به راحتي در منزل تان درست کنيد. لوز نارگيل يکي از اين شيريني هاست که مي توانيد به راحتي در منزل تان درست کنيد.

شيريني نوروزي : اسلايس بادام و دارچين، شيريني شيک و کم دردسر!

شيريني و تنقلات بسياري براي نوروز وجود دارد. اما اين که شما به عنوان يک کدبانو شيريني هاي نوروزي را خودتان درست کرده باشيد چيز ديگريست. با ما همراه باشيد تا طرز تهيه اسلايس بادام و دارچين را ياد بگيريد.

قطاب خانگي شيريني مخصوص عيد

قطاب يکي از شيريني هاي سنتي ايراني است که مخصوص شهر يزد مي باشد. قطاب مي تواند يک ايده عالي براي پذيرايي از ميهمانان نوروزي تان باشد. در اين مقاله طرز تهيه قطاب خانگي را آموزش داده ايم.

شيريني گردويي خانگي شيريني مخصوص عيد

شيريني گردويي يکي از بهترين و خوشمزه ترين شيريني هاي ايراني است که براي پذيرايي از ميهمانان نوروزي بسيار مناسب است.

شيريني نوروزي : شيريني تنگ ماهي، يک شيريني زيبا و هيجان انگيز براي ميهمانان نوروزي

شيريني هايي که به شکل تنگ ماهي و سبزه عيد هستند يکي از بهترين ايده ها براي پذيرايي از ميهمانان نوروزي تان هستند. اين بار شيريني عيدتان را به صورت تنگ ماهي درست کنيد.

طرز تهيه تارت ميوه اي براي نوروز

تارت ميوه اي يکي از بهترين ايده ها براي پذيرايي از ميهمانان در نوروز است. اين شيريني نوروزي را درست کرده و از خوردن آن لذت ببريد.

شيريني نوروزي : باسلوق دو رنگ را براي ميهمانان عيدتان درست کنيد

يکي از تنقلات و شيريني هاي رايج براي نوروز باسلوق است. اين شيريني خوشمزه را مي توانيد به شکلهاي متفاوت تهيه کنيد. در اروميه معمولاً باسلوق را با شيره انگور درست مي کنند و دستور زير ترکيبي از باسلوق ساده و باسلوق با شيره انگور است.

براي نوروز امسال شکلات نارگيلي درست کنيد!!

شکلات يکي از تنقلات نوروزي است که طرفداران بسياري دارد. اين بار به جاي خريد شکلات هاي حاضري با اين دستور مي توانيد يک شکلات نارگيلي خانگي خوش طعم درست کنيد.

طرز تهيه سمنو

سمنو يکي از اجزاي اصلي سفره هفت سين است. سمنو جزو يکي از دسرهاي اصيل ما ايرانيان نيز هست. به جاي خريد سمنوهاي حاضري، با اين دستور سمنوي سفره هفت سين را در منزل تان درست کنيد.

طرز تهيه شيريني شکلاتي بدون فر

شيريني شکلاتي يکي از بهترين ايده ها براي شيريني هاي نوروزي است. براي نوروز امسال شيريني شکلاتي بدون فر درست کنيد.

نان نخودچي خانگي شيريني مخصوص عيد

نان نخودچي يکي از شيريني هاي مخصوص عيد نوروز است که به راحتي مي توانيد رد منزل تان درست کنيد. با دستور زير يک نان نخودچي خانگي عالي درست کنيد.

شيريني نوروزي : شيريني مغزدار شکلاتي

شيريني نوروزي يکي از قسمت هاي مهم از مراسم سال نو و نوروز است. اگر شما هم يک کدبانو هستيد مي توانيد براي نوروز امسال شيريني مغزدار شکلاتي درست کنيد.

شيريني نوروزي : براي عيد امسال شيريني گل بنفشه اي درست کنيد

شيريني نوروزي يکي از خوراکي هاي اصلي ديد و بازديدهاي نوروز در هر خانه اي است. يکي از بهترين شيريني ها براي نوروز امسال شيريني بنفشه اي است. با اين دستور يک شيريني نوروزي بنفشه اي خوش طعم و زيبا درست کنيد.

اخبار خواندنی

شيريني نوروزي : براي عيد امسال شيريني انگشتي بادامي درست کنيد

نان تافتون خانگي، يک نان عالي و داغ براي صبحانه روزهاي سرد

کيک شکلاتي بدون تخم مرغ، يک کيک فوق العاده خوشبو!!

دسر قلبي سه سوته براي کساني که دوست شان داريد!!

طرز تهيه شيريني قلبي، دسري شيک براي آنان که دوست شان داريد!!

طرز تهيه شيريني قلبي، دسري شيک براي آنان که دوست شان داريد!!

کيک قلب رنگين کماني، يک سورپرايز عالي براي کساني که دوست شان داريد!!

يک صبحانه کامل، فوري، مقوي و مجلل درست کنيد!!

پفک خانگي را با اين دستور مانند پفک هاي آماده درست کنيد!!

ژله را اين بار به شکل سبزه عيد درست کنيد

کيک شطرنجي را با يک دستور آسان درست کنيد!!

اپل رينگ، يک عصرانه سه سوته زمستاني!!

کيک عروسي تان را به رنگ سال 2016 ( آبي روشن ) انتخاب کنيد!!

کيک گردويي نيم ساعته درست کنيد!!

يک شيريني خوش طعم پاييزي براي ميهمانان با کلاس!!

کيک اسفنجي را با يک دستور متفاوت و جديد درست کنيد!!

کيک زبرا، زيباترين کيکي که مي توانيد بدون فر درست کنيد

کاپ کيک مغزدار شکلاتي داغ، دسري خوش طعم و زمستاني

باورتان مي شود اين کيک خوشمزه رژيمي است؟!!

کيک شکلاتي آسان، کيکي خوشمزه و عالي براي خانمهاي کارمند!

طرز تهيه شيريني آدمکي مخصوص کريسمس

طرز تهيه بيسکويت کاج براي کريسمس

شيريني بابانوئلي مخصوص کريسمس

ژله تکنفره سه رنگ،دسري شيک و آسان براي کريسمس

آموزش تصويري درست کردن نان به شکل بابانوئل براي کريسمس + عکس

طرز تهيه ژله يک نفره دو رنگ براي کريسمس

دسر درخت کاج، دسري شيک و راحت براي کريسمس

کاپ کيک هاي کريسمس را اينگونه تزيين کنيد

شيريني کريسمس، اين بار شيريني کشور اتريش

کريسمس تان را با شيريني گوزني سه سوته شيرين تر کنيد!!

شيريني لقمه اي مخصوص کريسمس

شيريني بيسکوييتي مخصوص کريسمس

تزيين شب يلدا، دسري متفاوت و خوش طعم با ماست و لبو

تزيين شب يلدا، اين بار با کاپ کيک هندوانه اي خانگي!!

تزيين شب يلدا، اين بار با کيک لبو!!

کيک انار مخصوص شب يلدا

تزيين سفره شب يلدا با ژله ويتريني سه سوته و آسان

شب يلداي امسال چيز کيک انار درست کنيد

شب چله امسال تان را با کاپ کيک لبو شيرين تر کنيد

با هندوانه يک دسر فوري و متفاوت براي شب يلدا درست کنيد!

پودينگ انار و پسته براي شب يلدا

طرز تهيه چيز کيک هندوانه اي براي شب يلدا

طرز تهيه ژله هندوانه اي براي شب يلدا

طرز تهيه کيک هندوانه اي براي شب يلدا

کاپ کيک هندوانه سه سوته براي شب يلداي خانم هاي کارمند!!

کرم ژله انار، دسري شيک و متفاوت براي شب يلدا

شب يلدا امسال پودينگ هندوانه و گلاب درست کنيد

ژله رنگين کماني سه سوته، يک ژله سريع و شيک براي شب يلداي خانم هاي کارمند

شب يلدا ( شب چله ) تان را با اين دسرها شيک و باکلاس کنيد

رولت حلوا، يک رولت عالي براي کساني که رژيم لاغري دارند

شب يلدا ( شب چله تان ) را با اين رولت هاي هندوانه اي شيرين تر کنيد

شب يلدا ( شب چله ) کودک تان را با پاستيل هاي انار خانگي شيرين تر کنيد

ژله مکعبي انار، يک دسر آسان و سه سوته براي شب يلداي خانم هاي کارمند!!

شب يلداي تان را با مسقطي هندوانه شيرين تر کنيد!!

شب يلداي تان را با ژله هندوانه اي زيباتر کنيد

طرز تهيه لبوي شکم پر براي شب يلدا

براي شب يلداي امسال تان نان خامه اي خانگي درست کنيد

حلوا لبو يک دسر عالي و متفاوت براي شب يلدا

کيک شکلاتي 5 دقيقه اي بدون فر براي خانم هاي کارمند

کوکي هاي خارجکي که ميهمانان تان را شگفت زده مي کند!!

دسر ياقوتي مخصوص شب يلدا

طرز تهيه موس هندوانه براي شب يلدا

دسر بيسکويتي پاييزي را اين بار بدون فر درست کنيد

طرز تهيه ژله به شکل انار براي شب يلدا

کاپ کيک هاي تان را اين بار ترسناک تزيين کنيد!

طرز تهيه مشکوفي دسر مخصوص مازندراني ها

کيک شکلاتي بدون فر و يخچال درست کنيد

با کدو حلوايي و شکلات يک کلوچه خوش طعم درست کنيد

سيميت، نان مخصوص سريال لطيفه را درست کنيد

کاپ کيک دبل چاکلت درست کنيد

با ژله دورنگ با مغز ژله رولي، ميهمانان تان را سورپرايز کنيد

مرباي انار، خوش طعم ترين مرباي پاييزي

کيک کره اي فرانسوي درست کنيد

دسر موزاييکي براي ميهمانان تان درست کنيد

چگونه خامه فرم گرفته براي تزيين کيک درست کنيم؟

پنکيک دارچيني، پنکيکي مناسب عصرهاي پاييزي

کيک گردو و دارچين، کيکي خوش طعم براي عصرهاي پاييزي

کاپ کيک وانيلي بدون فر درست کنيد

شيريني دانمارکي خانگي درست کنيد

7 نکته مهم درمورد بستني

فوت و فن هاي يک مرباي خوش طعم و خوش رنگ

5 نکته براي پخت يک کيک نرم و خوشمزه

رنگ خوراکي خانگي را جايگزين رنگ خوراکي صنعتي کنيد

براي سفره افطار مارمالاد شاتوت درست کنيد

مربا توت فرنگي را اين بار با مايکروويو درست کنيد

مارمالاد شليل براي صبحانه روزهاي تابستان

پاستيل خانگي براي کودک تان درست کنيد

بستني دلقکي براي تولد کودک تان درست کنيد

دسري خوش طعم به نام کرم چاکلت

ژله ميوه اي خانگي درست کنيد

گلابي کاراملي با بستني، يک دسر شهريور ماهي

نان سيني گل رز براي روز عشق

طرز تهيه نان قلبي براي روز عشق

روشي آسان و سريع براي درست کردن نان سير

نان خرمايي براي افطار ماه رمضان

آموزش درست کردن کيک به شکل دستکش بيس بال براي روز پدر

زيباترين کيک هاي عروسي تزيين شده با گل هاي طبيعي

کاپ کيک شکلاتي فوري درست کنيد

کيک را اين بار بدون تخم مرغ درست کنيد

کيک صبحانه تابه اي، بدون نياز به فر درست کنيد

تارت انجير، يک عصرانه شهريور ماهي

شکلات مغزدار خانگي درست کنيد

شيريني ورساق کردي را به روش سامان گلريز درست کنيد