آخرین اخبار

دانستني هايي در مورد سيگار الکترونيکي تازه هاي سلامت

دانستني هايي در مورد سيگار الکترونيکي

  بزرگنمايي:

چه خبر - سيگار الکترونيکي چيست و چگونه کار مي کند؟

سيگار الکترونيکي شرايطي شبيه به استفاده از سيگارهاي رايج حاوي تنباکو را ايجاد کند. سيگارهاي الکترونيکي در اشکال مختلف در دسترس هستند، اما بدون در نظر گرفتن طراحي و ظاهر، اين دستگاه ها به روشي مشابه عمل مي کنند و از اجزا مشابهي ساخته شده اند.

سيگار الکترونيکي چگونه کار مي کند؟

بيشتر سيگارهاي الکترونيکي از چهار بخش تشکيل شده اند، شامل:

يک کارتريج يا مخزن که مايعي حاوي مقادير مختلف از نيکوتين، طعم دهنده ها و مواد شيميايي ديگر را نگهداري مي کند
يک المنت گرمايشي (تبخير کننده)
يک منبع نيرو (به طور معمول باتري)
قطعه دهاني که فرد براي استنشاق استفاده مي کند

در بسياري از سيگارهاي الکترونيکي، پک زدن موجب فعال شدن بخش گرمايشي که از باتري نيرو مي گيرد، شده که مايع درون کارتريج را به بخار تبديل مي کند. پس از آن، فرد آئروسول يا بخار حاصل را استنشاق مي کند.

محبوبيت سيگارهاي الکترونيکي بين نوجوانان
سيگار الکترونيکي

سيگارهاي الکترونيکي بين نوجوانان و جوانان محبوب هستند. دسترسي راحت، تبليغات جذاب، طعم هاي مختلف مايع، و باور به اين که سيگارهاي الکترونيکي نسبت به سيگار عادي کم خطرتر هستند، به افزايش محبوبيت اين دستگاه ها بين افراد اين گروه سني کمک کرده است.
افزون بر اثرات سلامت ناشناخته، شواهد اوليه نشان داده اند که استفاده از سيگار الکترونيکي ممکن است مسير پيش روي نوجوانان براي استفاده از محصولات ديگر حاوي تنباکو، از جمله سيگار را هموار کند که به عنوان يکي از عوامل ابتلا به بيماري هاي مختلف و مرگ زودرس شناخته مي شود.
نتايج يک مطالعه نشان داد دانش آموزان سال نهم که از سيگار الکترونيکي استفاده مي کردند، احتمال بيشتري داشت طي يک سال بعد استفاده از سيگار و ديگر محصولات حاوي تنباکو را آغاز کنند.
مطالعه اي ديگر از اين نتايج پشتيباني کرده و نشان داد دانش آموزان دبيرستاني که از سيگار الکترونيکي استفاده مي کردند، نسبت به آنهايي که اين کار را انجام نمي دادند، هفت برابر احتمال بيشتري داشت شش ماه بعد به پرسش استفاده از سيگار معمولي پاسخ مثبت بدهند. اين در شرايطي بود که عکس اين شرايط صادق نبود و دانش آموزاني که از سيگار استفاده مي کردند، احتمال نداشت تا استفاده از سيگار الکترونيکي را گزارش کنند.
همانند مطالعه پيشين، اين نتايج نشان مي دهند نوجواناني که از سيگار الکترونيکي استفاده مي کنند در معرض خطر بيشتري براي استفاده از سيگار در آينده قرار دارند.
مطالعه اي ديگر نيز ارتباط بين سيگار الکترونيکي و استفاده از سيگار معمولي در آينده را نشان داده است. اين مطالعه نشان داد که استفاده از سيگار الکترونيکي ممکن است هرچه بيشتر نوجوانان و جوانان را به استفاده از سيگار معمولي تشويق کند.
افزون بر اين، مطالعه اي با حضور بزرگسالان سيگاري در اروپا نشان داد آنهايي که از سيگار الکترونيکي استفاده مي کردند، نسبت به آنهايي که تنها از سيگار معمولي استفاده مي کردند، احتمال کمتري داشت سيگار کشيدن را کنار بگذارند. همچنين، افرادي که از سيگار الکترونيکي استفاده مي کردند، در مقايسه با افرادي که اين کار را انجام نمي دادند، سيگار بيشتري مي کشيدند.
در مطالعه اي ديگر با حضور 800 شرکت کننده که گفته بودند براي کمک به ترک سيگار معمولي از سيگار الکترونيکي استفاده مي کنند، تنها 9 درصد اين افراد يک سال بعد ترک سيگار را گزارش کردند. با اين وجود، به انجام مطالعات بيشتر براي درک بهتر اين که استفاده از سيگار الکترونيکي به استفاده منظم از سيگار و محصولات حاوي تنباکو منجر مي شود، نياز است.

تاثير سيگار الکترونيکي بر مغز

نيکوتين موجود در مايع سيگار الکترونيکي به راحتي از ريه ها جذب جريان خون مي شود. با ورود به جريان خون، نيکوتين غدد آدرنال را تحريک مي کند تا هورمون اپي‌نفرين (آدرنالين) ترشح کنند.
اپي‌نفرين سيستم عصبي مرکزي را تحريک مي کند و فشار خون، نرخ تنفس، و ضربان قلب را افزايش مي دهد. همانند بيشتر مواد اعتيادآور، نيکوتين مدارهاي پاداش مغز را فعال مي کند و همچنين سطوح يک پيام رسان شيميايي در مغز به نام دوپامين را افزايش مي دهد که رفتارهاي پاداش دهنده را تقويت مي کند. رضايت و لذت ناشي از تعامل نيکوتين با مدار پاداش، برخي افراد را به استفاده دوباره از نيکوتين به رغم خطراتي که براي سلامت انسان دارد، تشويق مي کند.

اثرات سلامت سيگارهاي الکترونيکي چه هستند؟
 سيگار الکترونيکي

برخي پژوهش ها نشان داده اند در صورت جايگزيني سيگار با سيگار الکترونيکي به طور کامل، نمونه الکتريکي مي تواند کمتر مضر باشد. اما نيکوتين در هر شکلي يک ماده مخدر به شدت اعتيادآور محسوب مي شود. سيگار الکترونيکي با فعال کردن سيستم پاداش مغز، افرادي که از آن استفاده مي کنند را در معرض خطر اعتياد به مواد مخدر ديگر قرار مي دهد.
همچنين، استفاده از سيگارهاي الکترونيکي ريه ها را در معرض مواد شيميايي مختلف، از جمله آنهايي که به مايع مورد استفاده در اين دستگاه ها افزوده مي شود و ديگر مواد شيميايي توليد شده طي فرآيند گرمايش و تبخير قرار مي دهند.
مطالعه اي که به بررسي برخي سيگارهاي الکترونيکي پرداخت، نشان داد که بخار آنها حاوي مواد سرطان‌زا و مواد شيميايي سمي شناخته شده و همچنين نانوذرات فلزي سمي ناشي از خود دستگاه است. اين مطالعه نشان داد که مايع مورد استفاده در سيگارهاي الکترونيکي در برخي برندها حاوي سطوح بالايي از نيکل و کروم بوده و همچنين حاوي سطوح کم کادميوم هستند. کادميوم يک فلز سمي که در دود سيگار نيز يافت مي شود و مي تواند موجب مشکلات و بيماري هاي تنفسي شود. پژوهش هاي بيشتري در زمينه پيامدهاي سلامت مواجهه مداوم با اين مواد شيميايي بايد صورت بگيرد.

آثار سلامت سيگار الکترونيکي بر نوجوانان

دوره نوجواني مقطعي حساس براي رشد مغز محسوب مي شود. افراد جوان که از محصولات نيکوتين به هر شکلي، از جمله سيگار الکترونيکي، استفاده مي کنند، در معرض خطر آثاري بلند مدت قرار دارند زيرا نيکوتين بر رشد سيستم پاداش مغز اثر مي گذارد و تداوم استفاده از سيگار الکترونيکي مي تواند نه تنها اعتياد به نيکوتين را موجب شود، بلکه مي تواند مواد مخدر ديگر مانند کوکائين و مت‌آمفتامين را هرچه بيشتر براي مغز در حال رشد يک نوجوان جذاب و لذت بخش سازد.
همچنين، نيکوتين بر رشد مدارهاي مغز که توجه و يادگيري را کنترل مي کنند، اثر مي گذارد. از خطرات ديگر مي توان به اختلالات خلق و خو و مشکلات دائمي در کنترل انگيزه هاي ناگهاني اشاره کرد.

آيا سيگار الکترونيکي مي تواند به ترک سيگار کمک کند؟

برخي افراد بر اين باورند که سيگار الکترونيکي ممکن است به کاهش هوس نيکوتين در افرادي که قصد ترک سيگار را دارند، کمک مي کند. با اين وجود، سيگار الکترونيکي به عنوان يک ابزار کمکي مورد تاييد مراکزي مانند سازمان غذا و داروي آمريکا نيست و هيچ شواهد علمي قطعي در زمينه اثربخشي اين دستگاه ها براي ترک سيگار وجود ندارد.
سيگارهاي الکترونيکي به طور کامل و از جنبه هاي مختلف در مطالعات علمي ارزيابي نشده اند. در حال حاضر، داده هاي کافي درباره ايمني سيگار الکترونيکي، آثار سلامت آن در مقايسه با سيگار معمولي، و اين که در ترک سيگار مفيد هستند يا خير وجود ندارند.

بيشتر بدانيد : سيگار الکترونيکي چيست ؟

بيشتر بدانيد : سيگارهاي الکترونيکي مضر هستند يا مفيد؟

بيشتر بدانيد : چگونه سيگار را ترک کنيم؟


منبع : asriran.comارسال نظر شما

Protected by FormShield

اخبار خواندنی

دروغ گفتن باعث گرم شدن بيني مي شود؟+ نکاتي در مورد دماي بدن انسان

ماسک زدن در پاييز و زمستان را فراموش نکنيد، به اين دلايل

عامل ضد پيري که در ميوه ها و سبزيجات کشف شده

علت قرمز شدن سفيدي چشم چيست؟

رژيم غذايي متناوب دو برابر زودتر لاغرتان مي کند

افراد مبتلا به صرع قبل از بارداري بايد اين موارد را بدانند

آيا دانه سيب سيانور دارد؟ اگر دانه سيب را بخوريد چه اتفاقي مي افتد؟

روغن زيتون بهتر است يا روغن آفتابگردان؟ چرا؟

سيستم ايمني بدن تحت تاثير عوامل عجيبي آسيب مي بيند!

مبتلايان به ديابت لازم است اين واکسن ها را بزنند

چرا برخي دردها با مسکن درمان نمي شوند؟

دانستني هايي در مورد سيگار الکترونيکي

کبد ، آچار فرانسه بدن

ضد آفتاب چه تاثيري بر باروري انسان دارد؟

تعيين جنسيت نوزاد قبل از تولد با روش رمزي

بعد از شيمي درماني چي بخوريم؟

آيا بدن من طبيعي ست؟ + پاسخ به سوالات عجيب اما مهم

چرا گرسنه نمي شوم؟

صندلي مناسب براي دانش آموزان چه ويژگي هايي دارد؟

بهبود حافظه با يک تغيير 10 دقيقه اي روزانه

علت لاغري بيش از حد چيست؟

استرس اکسيداتيو چيست و چه تاثيرات مخربي بر بدن مي گذارد؟

اگر خانه تان نزديک پارک باشد اين بيماري را نمي گيريد

مهم ترين دليل کمر درد که فکرش را نمي کنيد

مقابله با بي خوابي با 10 نکته مهم و اساسي

نوع راه رفتن در مورد سلامت تان چه مي گويد

مراحل رشد جنين در شکم مادر + عکس هر مرحله

وجود اين نشانه ها يعني به لبنيات حساسيت داريد

براي تقويت حافظه چه بايد کرد؟

کاهش وزن با تغيير زمان غذا خوردن

درمان خشکي بيني با چند روش خانگي

کدام بطري هاي آب معدني چند بار مصرف هستند؟

سلامت روده ها چطور بر سلامت کلي بدن تاثير مي گذارد

خارج کردن جرم گوش با چند راهکار سالم

علت سردرد شديد بعد از گريه کردن چيست و روش درمان سر درد

علائم عفونت چشم

علت تپش قلب بعد از خوردن غذا چيست؟

درمان خروپف چيست؟

12 علامت غلبه خلط صفرا

درد عضلات نشان دهنده چه مشکلي است؟

علت گرفتگي عضله پا در شب چيست

علت و درمان اختلال وحشت و راه رفتن در خواب چيست

بلفاريت يا قي کردن چشم چطور درمان مي شود؟

تغيير مکرر نمره چشم نشانه بيماري است؟+ علت آب مرواريد

اشتباهات رايج بهداشتي که سلامت را به خطر مي اندازند

درمان فراموشي و تقويت حافظه با اين اقدامات

پيشگيري از پير شدن سلول ها با تغذيه سالم

عوارض استفاده طولاني مدت از هندزفري + مراقبت از گوش

درمان سوختگي با جوش شيرين

عطر درماني چه تاثيري بر مغز دارد و از چه گياهاني استفاده مي شوند؟