آخرین اخبار

دانستني هايي در مورد سيگار الکترونيکي تازه هاي سلامت

دانستني هايي در مورد سيگار الکترونيکي

  بزرگنمايي:

چه خبر - سيگار الکترونيکي چيست و چگونه کار مي کند؟

سيگار الکترونيکي شرايطي شبيه به استفاده از سيگارهاي رايج حاوي تنباکو را ايجاد کند. سيگارهاي الکترونيکي در اشکال مختلف در دسترس هستند، اما بدون در نظر گرفتن طراحي و ظاهر، اين دستگاه ها به روشي مشابه عمل مي کنند و از اجزا مشابهي ساخته شده اند.

سيگار الکترونيکي چگونه کار مي کند؟

بيشتر سيگارهاي الکترونيکي از چهار بخش تشکيل شده اند، شامل:

يک کارتريج يا مخزن که مايعي حاوي مقادير مختلف از نيکوتين، طعم دهنده ها و مواد شيميايي ديگر را نگهداري مي کند
يک المنت گرمايشي (تبخير کننده)
يک منبع نيرو (به طور معمول باتري)
قطعه دهاني که فرد براي استنشاق استفاده مي کند

در بسياري از سيگارهاي الکترونيکي، پک زدن موجب فعال شدن بخش گرمايشي که از باتري نيرو مي گيرد، شده که مايع درون کارتريج را به بخار تبديل مي کند. پس از آن، فرد آئروسول يا بخار حاصل را استنشاق مي کند.

محبوبيت سيگارهاي الکترونيکي بين نوجوانان
سيگار الکترونيکي

سيگارهاي الکترونيکي بين نوجوانان و جوانان محبوب هستند. دسترسي راحت، تبليغات جذاب، طعم هاي مختلف مايع، و باور به اين که سيگارهاي الکترونيکي نسبت به سيگار عادي کم خطرتر هستند، به افزايش محبوبيت اين دستگاه ها بين افراد اين گروه سني کمک کرده است.
افزون بر اثرات سلامت ناشناخته، شواهد اوليه نشان داده اند که استفاده از سيگار الکترونيکي ممکن است مسير پيش روي نوجوانان براي استفاده از محصولات ديگر حاوي تنباکو، از جمله سيگار را هموار کند که به عنوان يکي از عوامل ابتلا به بيماري هاي مختلف و مرگ زودرس شناخته مي شود.
نتايج يک مطالعه نشان داد دانش آموزان سال نهم که از سيگار الکترونيکي استفاده مي کردند، احتمال بيشتري داشت طي يک سال بعد استفاده از سيگار و ديگر محصولات حاوي تنباکو را آغاز کنند.
مطالعه اي ديگر از اين نتايج پشتيباني کرده و نشان داد دانش آموزان دبيرستاني که از سيگار الکترونيکي استفاده مي کردند، نسبت به آنهايي که اين کار را انجام نمي دادند، هفت برابر احتمال بيشتري داشت شش ماه بعد به پرسش استفاده از سيگار معمولي پاسخ مثبت بدهند. اين در شرايطي بود که عکس اين شرايط صادق نبود و دانش آموزاني که از سيگار استفاده مي کردند، احتمال نداشت تا استفاده از سيگار الکترونيکي را گزارش کنند.
همانند مطالعه پيشين، اين نتايج نشان مي دهند نوجواناني که از سيگار الکترونيکي استفاده مي کنند در معرض خطر بيشتري براي استفاده از سيگار در آينده قرار دارند.
مطالعه اي ديگر نيز ارتباط بين سيگار الکترونيکي و استفاده از سيگار معمولي در آينده را نشان داده است. اين مطالعه نشان داد که استفاده از سيگار الکترونيکي ممکن است هرچه بيشتر نوجوانان و جوانان را به استفاده از سيگار معمولي تشويق کند.
افزون بر اين، مطالعه اي با حضور بزرگسالان سيگاري در اروپا نشان داد آنهايي که از سيگار الکترونيکي استفاده مي کردند، نسبت به آنهايي که تنها از سيگار معمولي استفاده مي کردند، احتمال کمتري داشت سيگار کشيدن را کنار بگذارند. همچنين، افرادي که از سيگار الکترونيکي استفاده مي کردند، در مقايسه با افرادي که اين کار را انجام نمي دادند، سيگار بيشتري مي کشيدند.
در مطالعه اي ديگر با حضور 800 شرکت کننده که گفته بودند براي کمک به ترک سيگار معمولي از سيگار الکترونيکي استفاده مي کنند، تنها 9 درصد اين افراد يک سال بعد ترک سيگار را گزارش کردند. با اين وجود، به انجام مطالعات بيشتر براي درک بهتر اين که استفاده از سيگار الکترونيکي به استفاده منظم از سيگار و محصولات حاوي تنباکو منجر مي شود، نياز است.

تاثير سيگار الکترونيکي بر مغز

نيکوتين موجود در مايع سيگار الکترونيکي به راحتي از ريه ها جذب جريان خون مي شود. با ورود به جريان خون، نيکوتين غدد آدرنال را تحريک مي کند تا هورمون اپي‌نفرين (آدرنالين) ترشح کنند.
اپي‌نفرين سيستم عصبي مرکزي را تحريک مي کند و فشار خون، نرخ تنفس، و ضربان قلب را افزايش مي دهد. همانند بيشتر مواد اعتيادآور، نيکوتين مدارهاي پاداش مغز را فعال مي کند و همچنين سطوح يک پيام رسان شيميايي در مغز به نام دوپامين را افزايش مي دهد که رفتارهاي پاداش دهنده را تقويت مي کند. رضايت و لذت ناشي از تعامل نيکوتين با مدار پاداش، برخي افراد را به استفاده دوباره از نيکوتين به رغم خطراتي که براي سلامت انسان دارد، تشويق مي کند.

اثرات سلامت سيگارهاي الکترونيکي چه هستند؟
 سيگار الکترونيکي

برخي پژوهش ها نشان داده اند در صورت جايگزيني سيگار با سيگار الکترونيکي به طور کامل، نمونه الکتريکي مي تواند کمتر مضر باشد. اما نيکوتين در هر شکلي يک ماده مخدر به شدت اعتيادآور محسوب مي شود. سيگار الکترونيکي با فعال کردن سيستم پاداش مغز، افرادي که از آن استفاده مي کنند را در معرض خطر اعتياد به مواد مخدر ديگر قرار مي دهد.
همچنين، استفاده از سيگارهاي الکترونيکي ريه ها را در معرض مواد شيميايي مختلف، از جمله آنهايي که به مايع مورد استفاده در اين دستگاه ها افزوده مي شود و ديگر مواد شيميايي توليد شده طي فرآيند گرمايش و تبخير قرار مي دهند.
مطالعه اي که به بررسي برخي سيگارهاي الکترونيکي پرداخت، نشان داد که بخار آنها حاوي مواد سرطان‌زا و مواد شيميايي سمي شناخته شده و همچنين نانوذرات فلزي سمي ناشي از خود دستگاه است. اين مطالعه نشان داد که مايع مورد استفاده در سيگارهاي الکترونيکي در برخي برندها حاوي سطوح بالايي از نيکل و کروم بوده و همچنين حاوي سطوح کم کادميوم هستند. کادميوم يک فلز سمي که در دود سيگار نيز يافت مي شود و مي تواند موجب مشکلات و بيماري هاي تنفسي شود. پژوهش هاي بيشتري در زمينه پيامدهاي سلامت مواجهه مداوم با اين مواد شيميايي بايد صورت بگيرد.

آثار سلامت سيگار الکترونيکي بر نوجوانان

دوره نوجواني مقطعي حساس براي رشد مغز محسوب مي شود. افراد جوان که از محصولات نيکوتين به هر شکلي، از جمله سيگار الکترونيکي، استفاده مي کنند، در معرض خطر آثاري بلند مدت قرار دارند زيرا نيکوتين بر رشد سيستم پاداش مغز اثر مي گذارد و تداوم استفاده از سيگار الکترونيکي مي تواند نه تنها اعتياد به نيکوتين را موجب شود، بلکه مي تواند مواد مخدر ديگر مانند کوکائين و مت‌آمفتامين را هرچه بيشتر براي مغز در حال رشد يک نوجوان جذاب و لذت بخش سازد.
همچنين، نيکوتين بر رشد مدارهاي مغز که توجه و يادگيري را کنترل مي کنند، اثر مي گذارد. از خطرات ديگر مي توان به اختلالات خلق و خو و مشکلات دائمي در کنترل انگيزه هاي ناگهاني اشاره کرد.

آيا سيگار الکترونيکي مي تواند به ترک سيگار کمک کند؟

برخي افراد بر اين باورند که سيگار الکترونيکي ممکن است به کاهش هوس نيکوتين در افرادي که قصد ترک سيگار را دارند، کمک مي کند. با اين وجود، سيگار الکترونيکي به عنوان يک ابزار کمکي مورد تاييد مراکزي مانند سازمان غذا و داروي آمريکا نيست و هيچ شواهد علمي قطعي در زمينه اثربخشي اين دستگاه ها براي ترک سيگار وجود ندارد.
سيگارهاي الکترونيکي به طور کامل و از جنبه هاي مختلف در مطالعات علمي ارزيابي نشده اند. در حال حاضر، داده هاي کافي درباره ايمني سيگار الکترونيکي، آثار سلامت آن در مقايسه با سيگار معمولي، و اين که در ترک سيگار مفيد هستند يا خير وجود ندارند.

بيشتر بدانيد : سيگار الکترونيکي چيست ؟

بيشتر بدانيد : سيگارهاي الکترونيکي مضر هستند يا مفيد؟

بيشتر بدانيد : چگونه سيگار را ترک کنيم؟


منبع : asriran.comارسال نظر شما

Protected by FormShield

اخبار خواندنی

گياهان آپارتماني که نگهداري آنها براي حفظ سلامت ضروري هستند

مهم ترين دلايل پزشکي کم اشتهايي چيست؟

شوينده هاي شيميايي که براي خانه تکاني نوروز نبايد استفاده کنيد

مشکلات بينايي نوزادان چه علايمي دارد

هر آنچه بايد در مورد مدفوع بدانيد + پيوند مدفوع چيست؟

کدام بيماري ها باعث بر هم خوردن تعادل شما مي شوند؟

چرا با افزايش سن حس بويايي کاهش پيدا مي کند

خطرات مصرف عطر و ادکلن که تاکنون نشنيده ايد!

پير شدن غير عادي مغز با اين علايم همراه است

نوار مغز EEG چيست و چه زماني بايد نوار مغز بگيريد؟

علايمي که نشان ميدهد متابوليسمتان کند است

اين سرفه ها يعني قلب شما بيمار است، مراقب باشيد

مراقب سم خطرناک سيب زميني سبز رنگ باشيد

چشم قهوه اي ها بيشتر به افسردگي فصلي دچار مي شوند يا چشم آبي ها؟

آيا قرص لاغري واقعا باعث کاهش وزن مي شود؟

علت داغ کردن بدن چيست؟

6 استفاده خانگي قرص آسپرين، از درمان شوره سر تا رفع جوش پوستي

چرا هميشه خسته ام؟ چطور از خستگي مزمن خلاص شويم؟

مور مور شدن وبي حسي دست و پا نشانه چيست؟

کاهش وزن با رژيم ماست + برنامه غذايي روزانه با ماست

مشکلات دست ها که نشان دهنده بيماري است

آلوده ترين اشيائي که هر روز به آنها دست مي زنيم

بيني در مورد سلامتي شما چه مي گويد

معجزه تب و لرز در درمان سرماخوردگي

6 باور غلط در مورد قرص هاي ويتامين که بايد فراموش کنيد

ديسانيا Dysania چيست؟ + علت خستگي و خواب آلودگي روزانه

ميل به صبحانه خوردن نداريد؟! حتما اين مطلب را بخوانيد

حقايقي جالب و باورنکردني در مورد گروه خوني و قلب انسان

بهترين زمان براي اندازه گيري فشار خون در روز چه زماني است؟

عامل اصلي بروز نارسايي کليه

قد بلندها بيشتر به سرطان مبتلا مي شوند يا قد کوتاه ها؟

باورهاي اشتباه در مورد سيستم ايمني

قوي شدن حافظه فقط با يک تکنيک تنفسي

به چه ميزان ويتامين E در روز نياز داريم؟

از جوش صورت تا عقيم شدن مردان بر اثر آلودگي هوا

12 علامت خاموش که اگر ناديده بگيريد برايتان گران تمام مي شود

آيا طب سوزني باعث افزايش قد کودکان مي شود؟

راهنماي کامل براي خريد کفش پياده روي + اشتباهات رايج در خريد کفش

5 کاربرد فوق العاده چاي کيسه اي که تاکنون نمي دانستيد

سلامت مغز را سبک زندگي سالم تضمين کنيد

هشدار به آقاياني که زياد تلويزيون مي بينند، مراقب سرطان کولورکتال باشيد!

چرا تند تند دستشويي مي روم؟

نگهداري گل و گياه در خانه براي سلامت چه فايده اي دارد؟

قلب چگونه کار مي کند؟ حقايقي جالب و باور نکردني در مورد قلب

چطور خون بيشتري به مغز برسانيم + علائم نرسيدن خون کافي به مغز

افزودني هايي که باعث سرطان مي شوند را بشناسيد

درمان سردرد تنشي در 10 ثانيه با اين روش

آسيب هاي شيفت شب و اختلالات خواب بر سلامت

مدت زمان لازم براي هضم اين غذاها چقدر است؟ از گوشت گاو تا مغز بادام

آشنايي با دو بيماري عجيب : سندروم سر انفجاري و فيلاريازيس لنفاوي