عکس خدمه ايراني ناپديد شده نفتکش سانچي
يکشنبه 24 دي 1396 - 6:50:12 AM
چه خبر - عکس خدمه ايراني نفتکش سانچي

اين تصاوير برخي از خدمه نفتکش ايراني است که در آب هاي شانگهاي پس از برخورد با کشتي چيني ناپديد شدند.

Photos of Sanchez oil tanker-1.jpg

Photos of Sanchez oil tanker-2.jpg

Photos of Sanchez oil tanker-3.jpg

Photos of Sanchez oil tanker-4.jpg

Photos of Sanchez oil tanker-5.jpg

Photos of Sanchez oil tanker-6.jpg

Photos of Sanchez oil tanker-7.jpg

Photos of Sanchez oil tanker-8.jpg

Photos of Sanchez oil tanker-9.jpg

Photos of Sanchez oil tanker-10.jpg

Photos of Sanchez oil tanker-11.jpg

Photos of Sanchez oil tanker-12.jpg

Photos of Sanchez oil tanker-13.jpg

Photos of Sanchez oil tanker-14.jpg

Photos of Sanchez oil tanker-15.jpg

Photos of Sanchez oil tanker-16.jpg

Photos of Sanchez oil tanker-17.jpg

Photos of Sanchez oil tanker-18.jpg

Photos of Sanchez oil tanker-19.jpg

Photos of Sanchez oil tanker-20.jpg


منبع:asriran.com

http://www.CheKhabar.ir/News/88804/عکس خدمه ايراني ناپديد شده نفتکش سانچي
بستن   چاپ