شعر طنز: دهه شصتي هاي وامانده!
پنجشنبه 21 دي 1396 - 3:25:17 AM
چه خبر - اين دهه شصتي هاي بدشانس!

وزير کار: بيکاري دهه شصتي ها نمي گذارد اشتغال زايي ما احساس شود.
من يک دهه شصتي از غافله جا مانده
با نحسي پيشاني از معرکه ها رانده
يک نسل پر از حسرت، بهر دگران عبرت
در بازي اين دنيا بازنده و بازانده
تا بوده جهان بوده مانند پدر اما
تا نوبت ماشد، شد مانند پدر خوانده
ما مثل " کوزت " بوديم، او مثل تنارديه "
در غيبت " ژان والژان" بر پيکر ما رانده
بيماري و بيکاري شد قسمت ما زيرا
انگار که از اول بوديم پسر خوانده
در عرصه اين دنيا شد جور نصيب ما
چون حس تنفر در مهماني ناخوانده
هر لحظه به صف بوديم، همواره به کف بوديم
مانند کنف بوديم، پيچيده و چيچانده
درمان و دواي ما در موقع بيماري
يک آبِ زيپو آن هم مشهور به جوشانده!
اين چرخ و فلک دائم تا شد عصبي قايم
با غيض و غضب ما را بي فاصله مالانده
يک معضل لاينحل بوديم از آن اول
چون لقمه که ناغافل در راه گلو مانده


منبع: khabaronline.ir

http://www.CheKhabar.ir/News/87627/شعر طنز- دهه شصتي هاي وامانده!
بستن   چاپ