شاهکار صداوسيما و دستکاري کردن مصاحبه هاي مردم! عکس
پنجشنبه 21 دي 1396 - 1:24:58 AM
چه خبر - سوژه شدن مصاحبه هاي مردم درباره تلگرام


دستکاري شدن مصاحبه هاي مردم

دستکاري شدن مصاحبه هاي مردم


منبع: شهروند

http://www.CheKhabar.ir/News/87624/شاهکار صداوسيما و دستکاري کردن مصاحبه هاي مردم! عکس
بستن   چاپ