تست روانشناسي : چقدر اعتماد به نفس داريد؟
سه شنبه 19 دي 1396 - 7:30:29 PM
چه خبر - چقدر اعتماد به نفس داريد؟

1 - شرکت در يک مسابقه تلويزيوني را تصور مي کنيد؟
الف) بله
ب) نمي دانم
ج) خير
2. سخنراني در يک جشن شما را خجالت زده مي کند؟
الف) بله
ب) کمي
ج) خير
3. فکر مي کنيد مشخصا آدم مثبت انديشي هستيد؟
الف) بله
ب) گاهي
ج) خير
4. آيا فکر مي کنيد بهترين دفاع حمله است؟
الف) بله
ب) گاهي
ح) خير
5. آيا رانندگي در ترافيک شديد اذيت تان مي کند؟
الف) بله
ب) نه خيلي
ج) خير
6. آيا وقتي از جاده مي گذريد احساس اطمينان داريد؟
الف) بله
ب) غالبا
ج) خير
7. فکر مي کنيد باهوش تر از يک شخص معمولي هستيد؟
الف) بله
ب) نمي دانم
ج) خير
8. آيا مي خواهيد يک نمايش را کارگرداني کنيد؟
الف) بله
ب) شايد
ج) خير
9. دوست داريد راننده مسابقات رالي شويد؟
الف) بله
ب) مطمئن نيستم
ج) خير
10. دوست داريد خلبان يک هواپيما باشيد؟
الف) بله
ب) نمي دانم
ج) خير
11. آيا به ملاقات با هر مقام سياسي رسمي اي علاقه داريد؟
الف) بله
ب) اذيت نمي شوم
ج) خير
12. هيچ وقت با رييس تان در محيط کار مخالفت کرده ايد؟
الف) بله
ب) يکي دو بار
ج) خير
13. اگر هوا طوفاني باشد قايق سوار مي شويد؟
الف) بله
ب) شايد
ج) خير
14. هيچ وقت بي رحم بوده ايد؟
الف) بله
ب) شايد
ج) خير
15. آيا افراد قدرتمند شما را تحت تاثير قرار مي دهند؟
الف) خير
ب) نه خيلي
ج) بله
16. آيا شبانه به تنهايي در يک گورستان قدم مي زنيد؟
الف) بله
ب) ممکن است
ج) خير
17. آيا مسافر يک هواپيماي کوچک دو موتوره مي شويد؟
الف) بله
ب) شايد
ج) خير
18. دوست داريد سياستمدار شويد؟
الف) بله
ب) نمي دانم
ج) خير
19. اگر حق با شما باشد، با پليس مخالفت مي کنيد؟
الف) بله
ب) مطمئن نيستم
ج) خير
20. آيا به نشانه هاي هشدار بي توجهي مي کنيد؟
الف) بله
ب) گاهي
ج) خير
21. آيا شغلي دشوارتر از شغل فعلي تان را مي پذيريد؟
الف) بله
ب) شايد
ج) خير
22. دوست داريد در يک برنامه تلويزيوني شرکت کنيد؟
الف) بله
ب) مطمئن نيستم
ج) خير
23. به حرکت روي طناب بندبازي علاقه داريد؟
الف) بله
ب) بستگي دارد چه کسي از من بخواهد!
ج) خير
24. آيا با يک سارق درگير مي شويد؟
الف) بله
ب) مطمئن نيستم
ج) خير

پاسخ آزمون

اگر عمده پاسخ هاي تان «الف» است : نسبت به آنچه انجام مي دهيد اطمينان داريد

وقتي اوضاع بيخ پيدا مي کند، به واسطه اعتماد به نفس بالايي که داريد، شما دقيقا آدم مناسب اين وضع هستيد. شما از آنچه انجام مي دهيد اطمينان داريد و دوست داريد در هر چيزي که پيرامون تان رخ مي دهد مشارکت داشته باشيد. براي مثال، اگر اداره تان نياز به تجديد ساختار کامل داشته باشد، مي خواهيد در اين فرايند سازماندهي مجدد شرکت کنيد تا تاثير مثبتي از خود بر جاي بگذاريد يا حتي موقعيت بهتري براي خودتان تضمين کنيد. در موقعيتي مشابه، شخصي با اعتماد به نفس کم تر احتمالا اعصابش از تغييرات به هم مي ريزد يا مي ترسد اخراج شود يا شغلش عوض شود. با اين حال، مراقب باشيد که بيش از حد از خود اعتماد به نفس نشان ندهيد يا توانايي هاي تان بيش از آنچه هستند ارزيابي نکنيد، زيرا ممکن است ريسک هاي غيرضروري را متحمل شويد، يا اينکه افراد پيرامون تان شما را شخصي خودخواه ببينند. به ياد داشته با شيد که موفقيت را بايد با تلاش به دست آورد، نه با دستور.

اگر عمدتا پاسخ هاي تان «ب» است : شما آن قدر به خودتان اعتماد داريد که ديگران بتوانند روي شما حساب کنند

شما نسبتا اعتماد به نفس داريد و عموما حاضريد ريسک هاي حساب شده را براي رسيدن به موفقيت بپذيريد. با وجود اين، هنوز امنيت را ترجيح مي دهيد و مايليد از پذيرش ريسک هاي شديد بپرهيزيد.
حتي اگر به توانايي هاي تان اعتماد داشته باشيد، مي خواهيد مطمئن شويد که اين اعتماد بيش از اندازه نيست. و هميشه تصميم هاي تان پس از انديشيدن به همه گزينه ها مي گيريد. از موضعي که نسبت به خود داريد آگاه باشيد و همچنان تلاش کنيد در موقعيت هايي که تهديدکننده نيستند از قلمروي امن خود بيرون بياييد تا بتوانيد ظرفيت نيرومندتري براي مواجه با هرگونه هراسي بيافرينيد، اين وضعيت بينابين چندان مطلوب نيست. با شکست خوردن نيز مثل موفق شدن راحت باشيد. اين کار باعث مي شود در مواجهه با هر چيز خوب يا بدي اعتماد به نفس داشته باشيد، زيرا ياد مي گيريد مهارت هاي تان را بسازيد و کشف کنيد در چيزهايي طبيعتا خوب هستيد.

اگر عمدتا پاسخ هاي تان «ج» است : شما به توانايي هاي تان اعتماد نداريد

شما طبيعتا خيلي عصبي يا بيش از حد متواضع هستيد- و اين امر گاهي باعث مي شود خودتان را کوچک پنداريد. بسياري از آدم ها تواضع را مي ستايند اما بايد گفت که تواضع هم حد و حدود دارد. شايد ايده خوبي باشد که چند گامي به عقب برداريد و ببينيد به چه چيزهايي در زندگي تان رسيده ايد و چه مهارت هايي کسب کرده ايد، تا بتوانيد خودتان را با ديگراني که نسبت به خودشان مطمئن اند مقايسه کنيد. شايد شگفت زده شويد وقتي به مسير شغلي خود نگاه کنيد و در نتيجه بيش تر به توانايي هاي تان در آينده اعتماد پيدا کنيد. اگر ترس از دست به عمل زدن، به ويژه در همراهي با ديگران، عامل فقدان اعتماد به نفس باشد، بکوشيد بيشتر با ديگران معاشرت کنيد، ارتباط اجتماعي مي تواند باعث تقويت اعتماد به نفس شما شود و از ديگران بهره هاي بيشتري ببريد. با توانايي هاي تان بازي کنيد. براي مثال، اگر در شطرنج بازي کردن ماهريد، به يک باشگاه شطرنج بازي برويد. اگر زبان هاي خارجي دوست داريد، در يک کلاس ثبت نام کنيد. اعتماد به نفس شما هرچه بيشتر رشد کند، ديگران هم بيشتر به شما اعتماد خواهندداشت و موفقيت شما نيز بيشتر خواهدشد.


منبع : tandorosti.hmg.ir

http://www.CheKhabar.ir/News/87546/تست روانشناسي - چقدر اعتماد به نفس داريد؟
بستن   چاپ