واکنش ترانه عليدوستي به مرگ جوان 22 ساله در زندان
سه شنبه 19 دي 1396 - 12:23:57 PM
چه خبر - باقي شان کجا هستند؟ سالمند؟ در امنيتند؟ از حقوق يک زنداني برخوردارند؟

ترانه عليدوستي نوشت:

سينا قنبري از بين رفت و هنوز نفهميده ايم چطوري مي توانسته چنين اتفاقي در اسارت بيفتد به هر شکل.
باقي شان کجا هستند؟ سالمند؟ در امنيتند؟ از حقوق يک زنداني برخوردارند؟
منتظر سالم رسيدن باقي بازداشت شده ها به خانه هستيم.

واکنش ترانه عليدوستي به مرگ جوان 22 ساله در زندان

واکنش ترانه عليدوستي به مرگ جوان 22 ساله در زندان


منبع: توئيتر ترانه عليدوستي

http://www.CheKhabar.ir/News/87520/واکنش ترانه عليدوستي به مرگ جوان 22 ساله در زندان
بستن   چاپ