اکران خصوصي آذر بدون آذر : تصاوير سياوش خيرابي محمد حمزه اي و...
دوشنبه 18 دي 1396 - 3:23:32 PM
چه خبر - گزارش تصويري از اکران خصوصي آذر

در ادامه مي توانيد تصاوير منبع: سيمرغ را از اين مراسم مشاهده نماييد:

سياوش خيرابي در اکران خصوصي آذر

سياوش خيرابي در اکران خصوصي آذر

 اکران خصوصي آذر

اکران خصوصي آذر

 اکران خصوصي آذر

اکران خصوصي آذر

سياوش خيرابي در اکران خصوصي آذر

سياوش خيرابي در اکران خصوصي آذر

محمد حمزه اي در اکران خصوصي آذر

محمد حمزه اي در اکران خصوصي آذر

محمد حمزه اي در اکران خصوصي آذر

محمد حمزه ايدر اکران خصوصي آذر

سياوش خيرابي و محمد حمزه اي در اکران خصوصي آذر

سياوش خيرابي و محمد حمزه اي در اکران خصوصي آذر

 اکران خصوصي آذر

اکران خصوصي آذر

فريد سجادي حسيني در اکران خصوصي آذر

فريد سجادي حسيني در اکران خصوصي آذر


عکاس: شهاب اسدي
منبع: سيمرغ

http://www.CheKhabar.ir/News/87458/اکران خصوصي آذر بدون آذر - تصاوير سياوش خيرابي محمد حمزه اي و
بستن   چاپ