سرنوشت نامشخص کاپيتان کشتي حادثه ديده در چين
دوشنبه 18 دي 1396 - 9:26:24 AM
چه خبر - آخرين گفت و گوي کاپيتان عروجي با همسرش

يکي از بستگان نزديک مجيد قصابي عروجي کاپيتان شيرازي کشتي حادثه ديده ايران، گفت: آخرين گفت و گوي کاپيتان با همسرش ظهر شنبه بود و هيچگونه ناراحتي و يا مشکلي را بيان نکرده است.
در زمان انجام اين گفت وگو کشتي ايراني بر روي آبهاي کشور چين بوده و کاپيتان از وضعيت عادي دريا نيز خبر داده است.
اين بي اطلاعي از وضعيت کاپيتان و ديگر سرنشينان کشتي در حالي است که تلفن ماهواره اي کاپيتان زنگ مي خورد، اما کسي پاسخگو نيست.


منبع: mehrnews.com

http://www.CheKhabar.ir/News/87424/سرنوشت نامشخص کاپيتان کشتي حادثه ديده در چين
بستن   چاپ