ارتباط ميان اعتراضات اخير مردم و سريال معماي شاه از ديد روزنامه اعتماد
شنبه 16 دي 1396 - 12:21:30 PM
چه خبر - اگر سريال معماي شاه خوب بود

اعتراضات اخير کشور و بروز شعارهايي خاص در آن سبب ساز شده روزنامه اصلاح طلب «اعتماد» در تحليلي با عنوان «اگر سريال معماي شاه خوب بود» بکوشد با کنار هم قرار دادن ضعف کيفي سريال «معماي شاه» و قوت مستندهاي تاريخ‌نگارانه شبکه هاي ماهواره‌اي، از نقش «معماي شاه» در بروز شعارهاي خاص اعتراضي بگويد.
متن تحليل «اعتماد» را بخوانيد:
گفتنش كه فايده‌اي ندارد اما چه مي‌توان كرد؟ جام مي ‌و خون دل هر يك به كسي دادند. فعلا كه در دايره قسمت براي ما كاري جز خون دل خوردن تعريف نكرده‌اند. روزي كه نوشتيم «معماي شاه» حيف و مال بيت المال بود و قتلگاه ذوق و فرهنگ و هنر، نخستين واكنش سياست‌زدگان مدافع اين سريال شليك دشنام‌ها و تهمت‌هايي بود كه در اين سال‌ها سكه رايج بازار دين فروشي است. منتقدان را به حمايت از سلطنت طلبي متهم كردند و مدافعان آن سريال كذايي را در شمار مدافعان از ارزش‌هاي انقلاب نشاندند. همان روزهايي كه خواجگان در بند نقش ايوان به شاهكار خود فخر مي‌فروختند در آن سوي آب كساني بودند كه حقيقتا دل در مهر خاندان سلطنت داشتند.
اگرچه بودجه‌اي كه در اختيار آنان بود در مقابل ريخت و پاش‌هاي دوستان انقلابي ما هيچ و كم از هيچ بود اما ذره‌اي در وظايف ضدانقلابي خود كوتاهي نكردند. آنها نمي‌توانستند سريال‌هاي پر زرق و برق بسازند اما به قدر وسع خود كوشيدند و مستندهايي اگرچه كاملا يكسويه و جهت‌دار اما جذاب ساختند.
روزگار گذشت و گذشت تا اينكه حوادث چند روز گذشته پيش آمد. ناگهان در هياهوي اعتراضات شعارهايي در ستايش خاندان پهلوي شنيده شد. باور كردني نبود. طبق معمول عده‌اي اين شعارها را به شرق و غرب عالم نسبت دادند و خيال خودشان را راحت كردند. اما آنان كه عالم را صرفا از پشت شيشه كبود سياست نمي‌نگريستند حدس و گمان‌هاي ديگري داشتند.
ميوه «معماي شاه» و آن مستندها حالا رسيده بود. بچه‌هاي دهه هفتاد و شصت هيچ خاطره‌اي از «معماي شاه» نداشتند و جز آن تصنيف تيتراژ هيچ چيزي از آن سريال در خاطر نداشتند. اما همه آن مستندها را باور كرده بودند. شما مي‌توانيد بگوييد اين عده كه تو از آنها سخن مي‌گويي مشتي فريب خورده و مزدورند. من اما مي‌گويم اگر سريال «معماي شاه» كارش را به درستي انجام داده بود اوضاع از اساس طور ديگري بود.


منبع: روزنامه اعتماد/cinemajournal.ir

http://www.CheKhabar.ir/News/87297/ارتباط ميان اعتراضات اخير مردم و سريال معماي شاه از ديد روزنامه اعتماد
بستن   چاپ