کارتون روز: واکنش مردم به زلزله هاي متعدد
شنبه 16 دي 1396 - 2:21:19 AM
چه خبر - مردم ديگه واسه زلزله جا ندارن!


واکنش مردم به زلزله هاي اخير

واکنش مردم به زلزله هاي اخير


منبع: نيش خط

http://www.CheKhabar.ir/News/87259/کارتون روز- واکنش مردم به زلزله هاي متعدد
بستن   چاپ