کارتون روز: دهه شصتي هاي بدشانس!
جمعه 15 دي 1396 - 4:22:06 AM
چه خبر - بيکاري گسترده متولدين دهه شصت


بيکاري دهه شصتي ها معضل اشتغال زايي است!

بيکاري دهه شصتي ها معضل اشتغال زايي است!


منبع: نيش خط

http://www.CheKhabar.ir/News/87205/کارتون روز- دهه شصتي هاي بدشانس!
بستن   چاپ