کارتون روز: اوج آمادگي براي زلزله!
دوشنبه 11 دي 1396 - 10:24:30 AM
چه خبر - براي زلزله بايد آماده بود!


آمادگي براي زلزله!

آمادگي براي زلزله!


منبع: روزنامه شرق

http://www.CheKhabar.ir/News/86922/کارتون روز- اوج آمادگي براي زلزله!
بستن   چاپ