کارتون روز: جديدترين عکس از گسل هاي ايران
شنبه 9 دي 1396 - 5:20:46 AM
چه خبر - جديدترين نما از گسل‌هاي ايران!


وضعيت گسل هاي ايران

وضعيت گسل هاي ايران


منبع: روزنامه قانون

http://www.CheKhabar.ir/News/86742/کارتون روز- جديدترين عکس از گسل هاي ايران
بستن   چاپ