کارتون روز: ايراني ها چگونه اينقدر متقلب شده اند؟
دوشنبه 4 دي 1396 - 3:21:34 AM
چه خبر - کم فروشي در مواد غذايي و غيرغذايي


کم فروشي ايراني ها

کم فروشي ايراني ها


منبع: روزنامه هفت صبح

http://www.CheKhabar.ir/News/86413/کارتون روز- ايراني ها چگونه اينقدر متقلب شده اند؟
بستن   چاپ