کارتون روز: بدتر از زلزله در تهران!
يکشنبه 3 دي 1396 - 8:21:49 AM
چه خبر - شايعه زلزله در تهران


ترس از زلزله

ترس از زلزله


منبع: نيشخط

http://www.CheKhabar.ir/News/86327/کارتون روز- بدتر از زلزله در تهران!
بستن   چاپ