کارتون روز: 6 ميليون بيکار درس خوانده در ايران!
جمعه 1 دي 1396 - 11:21:44 AM
چه خبر - جديدترين تصوير از لشکر بيکاران ايران!


افزايش بيکاران تحصيل کرده

افزايش بيکاران تحصيل کرده


منبع: فيروزه مظفري. خبرآنلاين

http://www.CheKhabar.ir/News/86191/کارتون روز- 6 ميليون بيکار درس خوانده در ايران!
بستن   چاپ