کارتون روز: 40 درصد ايراني ها ظاهر نرمال دارند!
سه شنبه 28 آذر 1396 - 9:02:29 AM
چه خبر - مشکل داشتن ظاهر ايراني!


60 درصد ايراني ها مشکل توده بدني دارند!

60 درصد ايراني ها مشکل توده بدني دارند!


منبع: عليرضا پاکدل. خبرآنلاين

http://www.CheKhabar.ir/News/85982/کارتون روز- 40 درصد ايراني ها ظاهر نرمال دارند!
بستن   چاپ