عکس هاي گروه پالت محمد اصفهاني و روزبه بماني در اختتاميه چهارمين جشن سالانه موسيقي ما
دوشنبه 27 آذر 1396 - 2:30:46 PM
چه خبر - اختتاميه چهارمين جشن سالانه موسيقي ما: گروه پالت روزبه بماني محمد اصفهاني فردين خلعتبري

در ادامه مي توانيد تصاوير منبع: سيمرغ را از اين مراسم مشاهده نماييد:

گروه پالت

گروه پالت

اميد نعمتي در اختتاميه چهارمين جشن سالانه موسيقي ما

اميد نعمتي در اختتاميه چهارمين جشن سالانه موسيقي ما

روزبه بماني و فردين خلعتبري

روزبه بماني و فردين خلعتبري

اختتاميه چهارمين جشن سالانه موسيقي ما

اختتاميه چهارمين جشن سالانه موسيقي ما

محمد اصفهاني

محمد اصفهاني

عکاس: شهاب اسدي
منبع: سيمرغ

http://www.CheKhabar.ir/News/85834/عکس هاي گروه پالت محمد اصفهاني و روزبه بماني در اختتاميه چهارمين جشن سالانه موسيقي ما
بستن   چاپ