کارتون روز: درآمد 3000 ميليارد توماني دولت از جريمه هاي رانندگي
چهارشنبه 22 آذر 1396 - 11:41:34 AM
چه خبر - افزايش درآمد دولت از جريمه هاي رانندگي
افزايش جريمه هاي رانندگيافزايش جريمه هاي رانندگي


منبع: farsnews.com

http://www.CheKhabar.ir/News/85549/کارتون روز- درآمد 3000 ميليارد توماني دولت از جريمه هاي رانندگي
بستن   چاپ