طنز: آهنگ اعتراضي حسن شماعي زاده به عوارض خروج از کشور!
چهارشنبه 22 آذر 1396 - 10:42:25 AM
چه خبر - سه برابر شدن عوارض خروج از کشور!


نگاهي طنز به موضوع عوارض خروج از کشور

نگاهي طنز به موضوع عوارض خروج از کشور


منبع: بي قانون

http://www.CheKhabar.ir/News/85542/طنز- آهنگ اعتراضي حسن شماعي زاده به عوارض خروج از کشور!
بستن   چاپ