کارتون روز: دهقان فداکار در آن دنيا!
چهارشنبه 15 آذر 1396 - 1:41:51 AM
چه خبر - به ياد دهقان فداکار


درگذشت دهقان فداکار

درگذشت دهقان فداکار


منبع: روزنامه اعتماد

http://www.CheKhabar.ir/News/85037/کارتون روز- دهقان فداکار در آن دنيا!
بستن   چاپ