کارتون روز: مردم کوتاهي مسئولان را جبران کردند!
دوشنبه 13 آذر 1396 - 2:41:00 AM
چه خبر - حمايت مردم ايران از مردم کرمانشاه


کمک مردم براي زلزله زدگان

کمک مردم براي زلزله زدگان


منبع: ماهنامه خط خطي

http://www.CheKhabar.ir/News/84875/کارتون روز- مردم کوتاهي مسئولان را جبران کردند!
بستن   چاپ