کارتون روز: اوضاع خطرناک بيمارستان هاي تهران
پنجشنبه 9 آذر 1396 - 10:41:59 AM
چه خبر - وضعيت نامناسب بيمارستان هاي تهران


سن بالاي بيمارستان هاي تهران

سن بالاي بيمارستان هاي تهران


منبع: روزنامه شهروند

http://www.CheKhabar.ir/News/84595/کارتون روز- اوضاع خطرناک بيمارستان هاي تهران
بستن   چاپ