کارتون روز: زلزله به تهران نزديک مي شود!
چهارشنبه 8 آذر 1396 - 9:00:10 AM
چه خبر - زلزله به تهران مي آيد؟


خطر زلزله براي تهران

خطر زلزله براي تهران


منبع: نيش خط

http://www.CheKhabar.ir/News/84552/کارتون روز- زلزله به تهران نزديک مي شود!
بستن   چاپ