کارتون روز: مخدر دستمال خطرناک تر از حشيش!
سه شنبه 7 آذر 1396 - 9:01:07 AM
چه خبر - دستمال جديد ترين مخدر خطرناک


مراقب دستمال کشيدن باشيد!

مراقب دستمال کشيدن باشيد!


منبع: عليرضا پاکدل. خبرآنلاين

http://www.CheKhabar.ir/News/84463/کارتون روز- مخدر دستمال خطرناک تر از حشيش!
بستن   چاپ