12 مدل کاشي که شومينه ها را متفاوت مي کند!!
يکشنبه 28 آبان 1396 - 12:03:51 PM
چه خبر - جديدترين مدل هاي کاشي براي شومينه

کاشي يکي از تزييناتي است که شومينه ها را متفاوت مي کند. کاشي هاي جديدي که براي شومينه ها استفاده مي شود در مدل ها و طرح هاي مختلفي هستند اما ويژگي مشترک همه آنها در سايز کوچک شان است. رنگ ها و طرح هاي متنوع اين مدل هاي کاشي باعث شده است که بتوانيد آن ها را با دکوراسيون خانه تان ست کنيد.

جديدترين مدل هاي کاشي براي شومينه ها در دکوراسيون پاييزي - عکس شماره 1

جديدترين مدل هاي کاشي براي شومينه ها در دکوراسيون پاييزي - عکس شماره 1

جديدترين مدل هاي کاشي براي شومينه ها در دکوراسيون پاييزي - عکس شماره 2

جديدترين مدل هاي کاشي براي شومينه ها در دکوراسيون پاييزي - عکس شماره 2

جديدترين مدل هاي کاشي براي شومينه ها در دکوراسيون پاييزي - عکس شماره 3

ديدترين مدل هاي کاشي براي شومينه ها در دکوراسيون پاييزي - عکس شماره 3

ديدترين مدل هاي کاشي براي شومينه ها در دکوراسيون پاييزي - عکس شماره 4

ديدترين مدل هاي کاشي براي شومينه ها در دکوراسيون پاييزي - عکس شماره 4

جديدترين مدل هاي کاشي براي شومينه ها در دکوراسيون پاييزي - عکس شماره 5

جديدترين مدل هاي کاشي براي شومينه ها در دکوراسيون پاييزي - عکس شماره 5

جديدترين مدل هاي کاشي براي شومينه ها در دکوراسيون پاييزي - عکس شماره 6

جديدترين مدل هاي کاشي براي شومينه ها در دکوراسيون پاييزي - عکس شماره 6

جديدترين مدل هاي کاشي براي شومينه ها در دکوراسيون پاييزي - عکس شماره 7

جديدترين مدل هاي کاشي براي شومينه ها در دکوراسيون پاييزي - عکس شماره 7

جديدترين مدل هاي کاشي براي شومينه ها در دکوراسيون پاييزي - عکس شماره 8

جديدترين مدل هاي کاشي براي شومينه ها در دکوراسيون پاييزي - عکس شماره 8

جديدترين مدل هاي کاشي براي شومينه ها در دکوراسيون پاييزي - عکس شماره 9

جديدترين مدل هاي کاشي براي شومينه ها در دکوراسيون پاييزي - عکس شماره 9

جديدترين مدل هاي کاشي براي شومينه ها در دکوراسيون پاييزي - عکس شماره 10

جديدترين مدل هاي کاشي براي شومينه ها در دکوراسيون پاييزي - عکس شماره 10

جديدترين مدل هاي کاشي براي شومينه ها در دکوراسيون پاييزي - عکس شماره 11

جديدترين مدل هاي کاشي براي شومينه ها در دکوراسيون پاييزي - عکس شماره 11

جديدترين مدل هاي کاشي براي شومينه ها در دکوراسيون پاييزي - عکس شماره 12

جديدترين مدل هاي کاشي براي شومينه ها در دکوراسيون پاييزي - عکس شماره 12


منبع: سيمرغ

http://www.CheKhabar.ir/News/83908/12 مدل کاشي که شومينه ها را متفاوت مي کند!!
بستن   چاپ