تصاوير اوراق پناهندگي و درخواست پرديس افکاري و همسرش از سازمان ملل
يکشنبه 4 تير 1396 - 2:18:50 PM
چه خبر - پرديس افکاري و همسرش براي پناهندگي در ترکيه به سازمان ملل متوسل شدند!

در ادامه ميتوانيد تصاوير اوراق درخواست شان از سازمان ملل و حکم پناهندگي شان را مشاهده نماييد:

درخواست پناهندگي پرديس افکاري و همسرش از سازمان مللدرخواست پناهندگي پرديس افکاري و همسرش از سازمان ملل

درخواست پناهندگي پرديس افکاري و همسرش از سازمان ملل

13960404000453_PhotoL-383x550.jpg13960404000453_PhotoL-383x550.jpg

اوراق پناهندگي پرديس افکاري و همسرش از سازمان مللمنبع: farsnews.com

http://www.CheKhabar.ir/News/70551/تصاوير اوراق پناهندگي و درخواست پرديس افکاري و همسرش از سازمان ملل
بستن   چاپ