4 راز براي ارتقاي شغلي در محل کار
سه شنبه 22 فروردين 1396 - 10:13:49 PM
چه خبر - افراد چگونه در کارشان پيشرفت مي کنند

بيشتر ما اين تجربه را در مجموعه کاري خود داشته‌ايم که يک نفر از همکاران ارتقاي شغلي پيدا مي کند و در کار خود ترفيع مي يابد. ممکن است گاهي از خود پرسيده‌ باشيم چرا در محيطي که تعداد زيادي نيرو مشغول به‌ کارند، تنها افراد معدود و خاصي در شغل خود ترفيع مي‌يابند؟ حتي شايد متعجب شده‌باشيم و اين سوال در ذهن مان ايجاد شده‌باشد که چرا با وجود توانمندي‌هاي برابر يا حتي بيشتر ما و ساير همکاران از شخص ارتقا‌ يافته، اين اتفاق براي ما رخ نمي‌دهد؟ در هفته‌هاي پيش رو درباره ويژگي‌هاي افرادي صحبت خواهيم کرد که در شغل خود ارتقا مي‌يابند.

مهره‌هاي کليدي

به طور تقريبي در همه مجموعه‌هاي کاري، به جز مدير يا مديران ارشد، حداقل يک نفر وجود دارد که حکم مهره کليدي را دارد؛ کسي که در مجموعه مي‌شود روي توانمندي‌ها و کارهايش حساب کرد، پيش‌بيني‌هاي خوبي مي‌‍‌‌کند، در مواقع ناسازگاري‌ها و چالش‌ها رفتار به جايي اتخاذ مي‌کند، مشکلات احتمالي پيش روي مجموعه يا سازمان را به موقع يادآور مي‌شود و به طور کلي، کسي است که مديران روي حرف او حساب مي‌کنند.

انجام کارهاي داوطلبانه

انجام کارهاي داوطلبانه در کنار وظايف محوله، يکي از کارهايي است که زمينه‌ساز ارتقاي شغلي مي‌شود. با انجام فعاليت‌هاي داوطلبانه، ديگران به ساير مهارت‌هاي شما پي مي‌برند و متوجه مي‌شوند در زمينه‌هاي ديگر هم مي‌توانيد حل کننده مشکلات باشيد. از سوي ديگر، اين کار علاقه‌مندي و توجه ويژه شما را به سازمان و مجموعه يادآور مي‌شود.

دوست داشتن همکاران خود

به طور معمول افرادي که ترفيع شغلي مي‌گيرند، کساني هستند که روابط مناسبي با ساير همکاران دارند، با آن‌ها يکرنگ و صميمي هستند وخود را تافته جدا بافته فرض نمي‌کنند. بنابراين از داشتن روابط خشک با اطرافيان در محيط کار بپرهيزيد، به نيازهاي همکاران خود اهميت دهيد و امور را به شکل خشک و غير قابل انعطاف انجام ندهيد.

خواستار ايجاد تغيير در زندگي شغلي خود

افرادي که ارتقا مي‌يابند، کساني هستند که مدت‌هاست خواستار تغيير در کار خود و به دنبال افزايش مهارت‌هاي مرتبط با کار خود مي‌باشند. مدير يک مجموعه کسي را براي ترفيع شغلي در نظر مي‌گيرد که پيشرفت و افزايش محسوسي در مهارت‌هاي شغلي خود داشته باشد و در زمان افزايش فعاليت‌هاي سازمان، شروع يک پروژه جديد يا کار نويي که ساير کارکنان تمايل چنداني به آن ندارند، آمادگي خود را براي انجام کارها ابراز مي‌دارد.منبع : khorasannews.com

http://www.CheKhabar.ir/News/63258/4 راز براي ارتقاي شغلي در محل کار
بستن   چاپ