تلاش مالک باشگاه پاري سن ژرمن براي خريد آ اس رم!
جمعه 23 فروردين 1398 - 10:19:36 AM
چه خبر - هدف عجيب مالک پي.اس.جي : خريد باشگاه رم!

طبق گزارش منتشره در کوريره دلوسپورت، کمپاني سرمايه گذاري ورزشي قطر پيشنهادي 400 ميليون يورويي را براي خريد باشگاه رم ارائه کرده است.

امروز، روزنامه اکيپ فرانسه، به بازتاب خبر روزنامه کوريره دلوسپورت پرداخته و نوشته که کمپاني سرمايه گذاري ورزشي قطر، عزم خود را براي خريد باشگاه رم جزم کرده است. درادامه به اين نکته اشاره شده که مديران اين کمپاني قطري که مالکيت باشگاه پاري سن ژرمن را نيز دراختياردارد، پيشنهادي 400 ميليون يورويي را براي خريد رم روي ميز گذاشته اند. اما گويا جيمز پالوتا، مالک باشگاه رم اين پيشنهاد را رد کرده و گفته که قصد فروش باشگاهش را ندارد.
روزنامه اکيپ هم درگزارش ويژه خود به اين نکته اشاره کرده که اين روزها اگرچه تائيد کردن چنين پيشنهادات اقتصادي اي کار سختي است، اما تمايل قطري ها و به ويژه کمپاني سرمايه گذاري ورزشي قطر، براي خريد رم وجود دارد. مشاوران و متخصصان قطري به سرکردگي ناصر الخليفي در حال انجام بررسي هاي فراواني هستند.


منبع: footballi.net

http://www.CheKhabar.ir/News/156106/تلاش مالک باشگاه پاري سن ژرمن براي خريد آ اس رم!
بستن   چاپ