کارتون روز: تعجب آقاي وزير از موبايل داشتن دانش آموزان!
شنبه 8 ارديبهشت 1397 - 9:16:03 AM
چه خبر - غافلگيري جالب وزير بهداشت!
تعجب بخاطر موبايل داشتن دانش آموزان6vazir.jpg


منبع: طراح محمدرضا ميرشاه ولد

http://www.CheKhabar.ir/News/104757/کارتون روز- تعجب آقاي وزير از موبايل داشتن دانش آموزان!
بستن   چاپ